Vedtægter

vedtaegter

Du kan åbne Vedtægterne som pdf fil, downloade eller printe via linket her: Vedtægter


 

Vedtægter for Landsforeningen Såne Får Danmark

 

Navn og hjemsted

 • 1 Foreningens navn er: ”Såne Får – Danmark”.

stk. 2 Foreningens hjemsted er formandens adresse.

 

Formål

 • 2 Foreningens formål:
 1. Såne skal fastholdes som en selvstændig race i Danmark.
 2. Såne Får – Danmark skal være stambogsførende for alle Sånefår i Danmark

jævnfør EU direktiv nr. 89/361/EØF m.fl.

 1. Definere Sånefårenes egenart samt fastholde og udvikle Sånefårenes kvaliteter.
 2. Udvide Sånefårenes udbredelse gennem avl.
 3. Varetage medlemmernes interesser.

 

stk. 2 Foreningen varetager racens formål i forhold til offentligheden, myndigheder,

Landbrugsorganisationer og andre fåreavlsforeninger.

 

Medlemmer

 • 3 Som foreningens medlemmer kan optages alle fåreavlere herunder selskaber,

som har Sånefår i deres besætning. Andre med interesse for Sånefår kan optages

i foreningen efter godkendelse af bestyrelsen.

Selskabsmedlemmer kan udpege en kontaktperson, som udøver stemmeret, modtager

Såne Nyt og i øvrigt udøver medlemsrettighederne på selskabets vegne.

stk. 2     Medlemskabet er personligt. Ejes en besætning af flere personer i fællesskab, herunder

i selskabsform, kan der tegnes yderligere et medlemskab til halv pris dog vil nyhedsbrev

o.a. kun blive tilsendt i ét eksemplar.

stk. 3    Medlemsrettighederne, herunder stemmeret ved generalforsamling, fortabes såfremt

kontingent ikke er betalt. Betales der ikke efter en påmindelse, betragtes det som en

udmeldelse. Eventuel genindmeldelse skal da foretages jf. §3 stk. 1 og den gældende

praksis.

stk. 4    Ved udmeldelse har medlemmer intet krav på foreningen.

 

Generalforsamling

 • 4 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

stk. 2   Ordinær generalforsamling holdes hvert år på en lørdag eller en søndag i september eller

oktober måned.

stk. 3  Generalforsamlingen indkaldes skriftlig med mindst 3 ugers varsel af formanden med angivelse

af dagsorden, som mindst skal indeholde:

 1. Valg af dirigent.
 2. Formandens beretning.
 3. Behandling af indkomne forslag.
 4. Budget, herunder kontingent for kommende regnskabsår.
 5. Valg af formand på lige år.
 6. Valg af to bestyrelsesmedlemmer.
 7. Valg af suppleant til bestyrelsen.
 8. Valg af revisor.
 9. Valg af revisorsuppleant.
 10. Valg af to medlemmer til avlsudvalget for et år.
 11. Fastlæggelse af tid og sted for næste års generalforsamling.

stk. 4   Forslag til vedtagelse på generalforsamlingen skal være optaget på dagsordenen.

stk. 5   Medlemmers forslag skal være skriftlige og skal sendes til formanden, som skal have

disse senest 6 uger før generalforsamlingen.

stk. 6       Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af formanden, et flertal i bestyrelsen eller

begæres af en kreds af medlemmer, der tæller 25% af foreningens medlemmer.

stk. 7       Ekstraordinær generalforsamling indkaldes skriftligt til samtlige medlemmer jfr. §3 stk. 2

med mindst 10 dages varsel.

stk. 8       Såfremt en ekstraordinær generalforsamling begæres af en kreds af medlemmer, skal denne

begæring fremsendes skriftligt til formanden med angivelse af de dagsordenspunkter, der

ønskes behandlet samt med personlig datering og underskrift fra de medlemmer, der har

begæret generalforsamlingen. Det påhviler formanden at sørge for at indkalde til den ekstra-

ordinære generalforsamling til afholdelse senest 5 uger efter, at begæringen er modtaget.

Formanden og et flertal i bestyrelsen kan tilføje punkter til dagsordenen.

stk. 9       Alle medlemmer har stemmeret ved generalforsamling. Der kan afgives stemme ved skriftlig

fuldmagt. Eventuelle fuldmagter skal godkendes af dirigenten inden afstemning. Omfanget af

skriftlig fuldmagt skal fremgå af fuldmagtens ordlyd.

stk. 10     Afstemning er skriftlig såfremt ét af de tilstedeværende medlemmer ønsker det.

Ved personvalg med flere kandidater er afstemning altid skriftlig.

stk. 11     Alle personvalg foregår i én afstemningsrunde, hvor den/de kandidater med flest stemmer

er valgt, dog jfr. §5 stk. 3.

 

Bestyrelse

 • 5 SÅNE FÅR – DANMARK ledes af bestyrelse mellem generalforsamlingerne.

stk. 2      Bestyrelsen består af 5 medlemmer. Formanden vælges som sådan og er på valg hvert

lige år. De øvrige medlemmer vælges for to år, således at der årligt afgår 2 medlemmer.

Genvalg kan finde sted.

stk. 3      Formanden skal vælges med flertal. Det betyder, at hvis der er tre eller flere kandidater til

formandsposten, skal formanden have mere end halvdelen af de afgivne stemmer for at være

valgt. Får ingen kandidat mere end halvdelen af de afgivne stemmer i første runde, afholdes

en anden valgrunde mellem de to kandidater, der har fået flest stemmer i første runde.

stk. 4      Bestyrelsen konstituerer sig på sit første møde med medstormand, kasserer og sekretær og et

medlem til avlsudvalget.

stk. 5      Hvor foreningens vedtægter eller generalforsamlingens anvisninger intet anviser, fastsætter

bestyrelsen selv sin forretningsorden.

stk. 6      Foreningens avlsudvalg refererer til bestyrelsen.

Avlsudvalget består af 3 medlemmer, hvoraf de 2 vælges på generalforsamlingen og 1 ud-

peges af bestyrelsen. Alle medlemmer vælges for 1 år ad gangen. Er der ikke interesserede

kandidater, nedlægges avlsudvalget i det pågældende år.

Avlsudvalget arbejder med at udstikke retningslinjer for avlen med Sånefår.

 

Økonomi

 • 6 Foreningen får sine indtægter gennem det af generalforsamlingen fastsatte kontingent,

Frivillige bidrag og indtægter for salg af materialer.

stk. 2     Midlerne anvendes til at fremme mål, der er beskrevet i foreningens formålsparagraf, og

til at udføre de handlinger, som generalforsamlingen træffer bestemmelser om, på baggrund

det af generalforsamlingen fastsatte budget.

stk. 3     Gældsætning af foreningen kræver generalforsamlingens godkendelse under et ved

indkaldelsen angivet punkt, hvor gældsætningens omfang og formål er nøje beskrevet.

stk. 4     Medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for foreningens gæld.

stk. 5     Intet medlem kan modtage honorar af foreningens midler.

stk. 6     Ved generalforsamlingen forelægges bilagene samt underskrevet revisions protokollat.

stk. 7     Bestyrelsen udsteder prokura til kasseren.

 

Vedtægtsændringer samt opløsning

 • 7 Ændring af foreningens vedtægter samt opløsning af foreningen kan kun ske på en

Generalforsamling med mindst ¾-dels flertal af de repræsenterede medlemmer.

stk. 2     Ved opløsning af foreningen deles eventuel formue ligeligt mellem medlemmerne.

 

 

Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 29. september 1991.

Ændret på generalforsamlingen den 26. september 1999.

Ændret på generalforsamlingen den 28. september 2003.

Ændret på generalforsamlingen den 28. september 2008.

Ændret på generalforsamlingen den 7. oktober 2012.

Ændret på generalforsamlingen den 5. oktober 2013.

Ændret på generalforsamlingen den 26. september 2015.

Ændret på generalforsamlingen den 1. oktober 2022